Több mint 25 éve a szakmában!
Gumiabroncs-, felni szervíz és kereskedelem!
+36 22 593 030
+36 20 946 8716
H-P 8:00-17:00
Sz: 8:00-12:00

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
1.) Bevezetés
Adatkezelő személye a www.abagumi.hu domain névhez tartozó weboldalon
Cég név: Abár Szerviz kft.
Székhely: 8127 Aba Fehérvári út 88.
Telefonszám: 06 22 593 030, 0620
Email cím:  abarszerviz[kukac]gmail[pont]com
Jelen weblappal kapcsolatban az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A www.abagumi.hu internetes oldalon elérhető tartalmak felhasználója a szolgáltatás saját elhatározáson alapuló igénybevételével elfogadja az Abár Szerviz kft. szolgáltatási és adatkezelési feltételeit és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelésre a felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor.
 
Az Abár Szerviz kft. mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
 
Az adatkezelő fent tartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változtatásokról időben tájékoztatja az ügyfeleit. Amennyiben az érintettnek kérdése lenne a tájékoztatóval kapcsolatban, azt az adatkezelő elérhetőségein felteheti.
 
Az adatkezelő a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozójának (futárszolgálat: DPD Magyarország https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2 átadja. Az alvállalkozók az eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
 
Az adatkezelő elkötelezett partnerei és ügyfelei személyes adatainak védelmében, továbbá fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogainak tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és körültekintően kezeli és megtesz mindent annak érdekében, hogy az ügyfelei személyes adatai ne sérüljenek.
 
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti az adatkezelés elveit és bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
 
 • 1992. évi LXIII. törvény - személyes adatok vélelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló (Avtv. adatvédelmi törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről szóló törvény (Katv.)
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről
 • 2011. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2011. évi CVII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Avtv. adatvédelmi törvény)
2.) Definíciók
 • Érintett:
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat:
Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékozottságon alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy részleges kezeléséhez.
 • Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatinak kezelését kifogásolja, az adatkezelés megszüntetését és kezelt adatai törlését kéri.
 
 
 • Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • Adatkezelés:
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik.
 • Harmadik fél:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • Nyilvánosságra hozatal:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 • Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlené tétele oly módon, hogy a helyreállítás többé nem lehetséges.
 • Adatzárolás:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának végleges vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.
 • Adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
 • Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
 • Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • Adatállomány:
Az egy nyílván tartásban kezelt adatok összessége.
3.) Alapelvek az adatkezelés során
Személyes adat akkor kezelhető ha
 • ahhoz az érintett hozzájárul
 • azt törvény vagy törvényi felhatalmazás alapján az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden pontjának megkel felnije az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adat kezelés során mindig megőrzi annak minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, melyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljeségét, és ha szükséges naprakészségét, valamint az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
 
4.) Személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Az adatkezelő csak a vele ügyfél kapcsolatban álló személyek adatait kezelheti, az általa kezelt adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből az ügyfél jóváhagyása nélkül nem használja fel hírlevél küldésre, direkt marketing célra, és nem adja át harmadik személy részére.
A szolgáltatáson alapuló az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvény felhatalmazáson alapul.
Amennyiben az adatokat megadó személy nem a saját személyes adatait adja meg, az adatokat megadó személy köteles az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.1) A www.abagumi.hu látogatóinak adatai
Adatkezelés Történik: Termék(ek) vagy szolgáltatás(ok) megrendelése esetén.
Adatkezelés célja a szolgáltatások biztosítása megrendelés teljesítése, felhasználók azonosítása és egymástól való elkülönítése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése.
Kezelendő adatok meghatározása
 • Megrendelő neve
 • Megrendelő telefonszáma
 • Megrendelő email címe
 • Megrendelő szállítási címe, ha kiszállítást kér
 • Megrendelő számlázási címe
 • Megrendelő számlázási neve
 • Gépjármű típusa
 • Megrendelés rögzítésének időpontja
 • Megrendelő IP címe
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok időtartama: 8 év.
Adatkezelés Történik: Ajánlatkérő űrlap esetén.
Adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel, árajánlat készítése és küldés.
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok időtartama: ajánlat leadásától számított 1 év.
Kezelendő adatok meghatározása
 • Ügyfél neve
 • Ügyfél telefonszáma
 • Ügyfél email címe
 • Rögzítés ideje
Adatkezelés Történik: Partner regisztráció esetén.
Adatkezelés célja Partner felvétele, kapcsolattartás, szerződéskötés, rendelések, statisztika
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok időtartama: 8 év.
Kezelendő adatok meghatározása
 • Partner neve
 • Partner telefonszáma
 • Partner email címe
 • Cég neve és címe
 • Céghez tartozó telephelyek címei
 • Felhasználó név
 • jelszó
 • Adószám
 • Rögzítés ideje
Az érintettek jogai és érvényesítésük:
Az érintett kérelmezheti adatkezelőjénél:
 • Információt személyes adatai kezeléséről.
 • Adatai helyesbítését.
 • Adatai törlését vagy zárolását, ha ez nem érinti a kötelező adatok kezelését.
Adatkezelés Történik: Törzsvásárlói regisztráció esetén.
Adatkezelés célja Törzsvásárló felvétele, kapcsolattartás, szerződéskötés, rendelések, statisztika
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok időtartama: 8 év.
Kezelendő adatok meghatározása
 • Törzsvásárló neve
 • Törzsvásárló telefonszáma
 • Törzsvásárló email címe
 • Törzsvásárló számlázási neve
 • Törzsvásárló számlázási címe
 • Törzsvásárló szállítási címe
 • Gépjármű adatai
 • Jelszó
 • Rögzítés ideje
Az érintettek jogai és érvényesítésük:
Az érintett kérelmezheti adatkezelőjénél:
 • Információt személyes adatai kezeléséről.
 • Adatai helyesbítését.
 • Adatai törlését vagy zárolását, ha ez nem érinti a kötelező adatok kezelését.
Sütik (cookies) kezelése
A sütik a böngésző akkor használja, amikor Ön egy web helyet meglátogat.
A célja a többnyire, hogy megkönnyítsék a weboldal használatát a felhasználó számára.
Pl.: Ha a weboldalon belül végez keresést, akkor azok mentésre kerülhetnek,
mint az Ön személyes beállítása, így az esetleges frissítést követően nem kell ujra beállítania, beírni azokat.
Az abagumi.hu a sütiket a következő céllal használja - használhatja:
 • Munkamenet sütik (session)
Ezek tárolása kizárólag addig lesznek érvényben, amíg Ön a Weboldalunkon tartózkodik. Ezek nélkül nem tudjuk garantálni a weboldalunk helyes működését.
Pl.: munkamenetek közötti hibaüzenetek kiírása.
 • E kereskedelmi teljesítményre vonatkozó sütik
. A google Analyst sütiket arra használjuk, hogy felmérjük milyen eredménnyel használta az oldalunkat. Hány oldalt látogatott meg a weboldalon, meddig tartózkodott az oldalon, visszatérő vásárló-e stb...
Ezek fontos információk számunkra.
pl.: egy adott oldalunkon átlagosan sok időt töltenek a vásárlók ,akkor arra lehet következtetni , hogy nem egyértelmű az elrendezése a céloldalnak.
Természetesen ezzel az adattal nem lehet beazonosítani közvetlenül a látogatót.
Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.
Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.
5.) Személyes adatok tárolása és adatbiztonsága
Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei az adatfeldolgozó székhelyén, valamint a tárhely szolgáltatójánál az „”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””által működtetett szerverein találhatóak meg.
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok
 • Csak az arra felhatalmazott személyek kezelhessék
 • Hitelessége és hitelesítése biztosított legyen.
 • Változatlansága igazolható legyen.
 • A jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Az adatkezelő olyan műszaki szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított adatok, protokolltól (ftp, e-mail, web, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy információ felderítésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden elvárható óvintézkedést. A rendszert megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonságos eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgáljon minden biztonsági esemény esetén. A rendszer megfigyelése ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedéseket, és azok hatékony ellenőrzését is.
6.) Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih[pont]hu
 
facebook06 22 593 030 / 06 20 946 8716
facebook8127 Aba Fehérvári út 88.